Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Weghulp: De aanbieder van transport- en sleepdiensten voor voertuigen, alsook assistentie bij voertuigen die vastzitten in modder, op rotsen, stenen, of andere objecten.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Weghulp tot het uitvoeren van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten betreffende Weghulp, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Weghulp verplicht zich tot het met de grootst mogelijke zorg uitvoeren van de haar opgedragen diensten.

3.2 Weghulp kan niet garanderen dat het voertuig in alle omstandigheden succesvol geborgen of getransporteerd kan worden zonder schade of verdere schade aan het voertuig.

Artikel 4: Risico en Aansprakelijkheid

4.1 De opdrachtgever erkent dat het slepen en bergen van voertuigen, alsmede het verlenen van assistentie bij voertuigen die vastzitten in modder, op een rots, steen of ander object, risico’s met zich meebrengt voor het voertuig.

4.2 Weghulp is niet aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig, direct of indirect, die ontstaat tijdens of als gevolg van de uitvoering van de dienstverlening, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Weghulp.

4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van het voertuig tegen alle risico’s, inclusief maar niet beperkt tot schade die kan ontstaan tijdens het slepen, transport of berging door Weghulp.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Weghulp onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Annulering en Wijzigingen

6.1 Annulering van de opdracht door de opdrachtgever staat vrij. Echter, indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de dienstverlening, is Weghulp gerechtigd om kosten in rekening te brengen. Indien er sprake is van een aanbetaling, zal deze bij annulering niet worden gerestitueerd.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht, waaronder onvoorziene verkeersomstandigheden, weersomstandigheden of technische defecten, is Weghulp niet gehouden tot het nakomen van haar contractuele verplichtingen en kan geen schadevergoeding worden geëist door de opdrachtgever.

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Chat openen
Scan de code
U kunt ons ook bellen op 085 060 9880.
Of klik op de knop hieronder om direct met ons te WhatsAppen.
Weghulp is 24/7 bereikbaar.
Call Now Button